134870Události v severočeském Hrobu a ve východočeském Broumově na přelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních učebnicích tradičně vykládány jako pověstná poslední kapka trpělivosti českých evangelických stavů při náboženském útlaku ze strany katolíků a jako podnět k zahájení povstání proti Habsburkům. V prvním z uvedených měst nechal pražský arcibiskup Jan Lohelius svým poddaným zbořit nedávno dostavěný evangelický kostel, v druhém se pokusil tamní opat kostel odpůrců uzavřít.

Tyto události vedly ke stížnostem protestantské šlechty české a vyhrotily spor, jenž potom vrcholil druhou pražskou defenestrací.


Komentář Jiřího Krutiny:

Je zajímavé si všimnout, že obě známé „pražské defenestrace" byly ve skutečnosti podnícené náboženským útlakem ze strany katolické církve. Během první defenestrace 30. 7. 1419 ozbrojený dav svrhnul dosazené městské konšele na Novoměstské radnici, kteří potírali husitské kněze sloužící podobojí - vyházeli je z oken a ubili. Tím byla zahájena husitská revoluce v Čechách. Podnětem k druhé defenestrace 11. 12. 1617 byl opět náboženský útlak ze strany katolíků a dokonce bourání evangelických kostelů. Přitom jsou to zejména prokatolicky orientovaní historici, kteří vidí v husitech pouhé ničitele kostelů a klášterů. Stavovské povstání české šlechty pak bylo poraženo na Bílé hoře roku 1620. Co následovalo, byl největší útlak českého národa v dějinách. Země koruny české - tradiční svrchované území českých králů, bylo včleněno do Habsburské říše a byl obnoven feudální řád - zemské zřízení, obnoveno nevolnictví, a celá země a lid se kulturně vrátil o 100 let zpátky. Z prvního státu v Evropě, kde byla uzákoněna náboženská svoboda, kterou vybojovali husité, se stal poddanský stát se šlechtou převáženě cizí národnosti (Němci, Rakušané atd.), neboť česká kališnická šlechta byla buď popravena, nebo nucena odejít do exilu. Pokud se dnes tvrdí, že nám Habsburkové přinesli „modernu" a vyspělejší kulturu, je to obyčejná historická lež. Jinou zajímavou skutečností a paralelou je fakt, že jak husitská reformace, tak později stavovské povstání - oboje začalo zkrátka vyházením z oken představitelů tehdejší moci - zřejmě česká specialita :-)

Additional information