Dne 11. 9. 1422 napsal Jan Žižka z Trocnova Domažlickým následující list, který byl v podstatě mobilizačním výnosem před očekávanou 2. křížovou výpravou do Čech. Domažlice společně s dalšími husitskými městy patřily od začátku husitské revoluce k Žižkově táborském svazu. Dopis je ukázkou stylu vyjadřování té doby a ukazuje Jana Žižku rozhodně v jiném světle než jako „masového vraha", „vypalovače klášterů" a „teroristu Evropy", jak se o něm vyjadřuje katolík Halík. V dopise je také vidět apelace na křesťanský náboženský život, který byl základem celého husitství.

jan-zizkaBože, dejž, byšte se navrátili ku první lásce, abyšte hodné skutky první činili. Bratří v boze milí! Prosím vás pro pána boha, abyšte v bázni boží jakožto synové nejmilejší trvali a nestýskali sobě, když od něho trestáni býváte; ale rozpomínajíce se na rozmnožitele víry naší, pana Jesu Krista, proti takovým zlostem, které se od těch Němců dějí, statečně se postavili, vezmúc staré Čechy, ježto z atknúce klanici za škorni, netoliko o boží při, ale i o svú bili sú se. A my pak, milí bratří! hledíce k zákonu božímu a k obecnému dobrému, větší snažnosť máme naložiti, aby kdož můž kej v ruku vzíti a kamenem lúčiti, vzhůru byl.

A protož, milí bratří, věděti vám dávám, že lid sbíráme ze všech stran proti takovým nepřátelům a zhúbcím České země; protož i vy kažte kněžím, ať na kázání lid vzbuzují k boji proti takovému antikristu, a sami trhem volejte, ať všichni, kteří mohú pro starosť a mladosť, vzhůru jsú na každú hodinu.

A myť k vám bůhdá brzy přijedeme; jedno mějte chleb, pivo, obrok koňům připravený, a všichni braň vojenskú; neb již jest čas netoliko proti domácím, ale i proti cizozemcům. Pomněte na váš první boj, ješto jste malí proti velikým, nemnozí proti mnohým, neodění proti oděným statečně bojovali; však ještě ruka boží není ukrácena! Protož důfajíce v boha, buďtež hotovi. Pán Bůh rač vás posilniti. Datum Orlík f. VI. post nativitatis Mariae anno 1422.

Jan Žižka z Kalichu,
zprávce lidu Táborského v naději boží.

Statečným hauptmanům a obci města Domažlického, bratřím milým.

(Zdroj: publikace Na množství nehleďte, vydalo nakladatelství Naše vojsko, Praha 1946)

banner husitstvi

Additional information